Kuruluşumuzun yatırımları ve gelecek yıllara ilişkin program ve vizyonunu kamuoyu ile paylaşmaya yönelik  basın toplantısı bugün yapıldı…

Genel Müdürümüz Sn. Önder PİYADE’ nin basın açıklaması….

Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, değerli basın mensupları ve misafirler;

Hepimizin bildiği gibi EÜAŞ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuş bir İktisadi Devlet Teşekkülü’dür. Kısa sürede Kuruluşumuz İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli açıklanan Türkiye’nin En büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 2003 yılında 3’ncü olmuştur.

2003 yılı performansı:

EÜAŞ ‘i 2003 yılı içinde 63.000 Milyar kWh’ lık elektrik üretimi içerisinde % 78 yerli kaynak kullanımı gerçekleşmiştir.(Bu oran 2002 yılında % 65 tir.) 2004 yılının ilk 7 ayında ise yerli kaynak kullanımı % 86 oranında gerçekleşmiştir. 2003 yılında verimlilik ve azami tasarruf tedbirlerinin uygulanması neticesinde hem yaklaşık 420 Trilyon TL kar etmiş hem de elektrik enerjisi üretim maliyetlerinde yeterli düşüş gerçekleştirilerek elektrik enerjisi satış tarifesinde fiyat artışı yapılmamasının yanı sıra yaklaşık 699 Trilyon TL tasarruf yapmak suretiyle, Kamu Finansman Dengesi açısından da çok önemli katkı sağlanmıştır.

Enerji Santralları Performans Değerlendirme Sistemi“ESPD”:

Taşra üretim tesislerimizin merkez teşkilatımız ile iletişimlerinin hızlandırılması amacıyla, bilişim teknikleri kullanılarak EÜAŞ tarafından geliştirilen ESPD-Enerji Santraları Performans Değerlendirme Sistemi 2003 yılı başlarında devreye alınmıştır. Bu suretle bilgiye doğrudan ulaşımın sağlanarak zamanında ve doğru kararların alınması ile karar destek sistemlerinin kullanılması çalışmaları başlatılmıştır. Böylelikle de E-DEVLET projesinin alt yapısı oluşmuştur.

Kurumsal Şeffaflık çalışmalarımızı da şöyle ifade edebiliriz.

Kuruluşumuzun temel hedeflerinden birisi de şeffaflıktır. Nitekim, ucuz ve güvenli enerjinin sağlanması için Kuruluşumuz tarafından yapılan üretim projeksiyonları ve yatırımlarımız, bütün ihaleler, verimlilik ve azami tasarruf adına yapılan bütün aktiviteler, personel alımları, sınavlar, sonuçları vb. bilgiler şeffaflık ilkemiz doğrultusunda resmi web sitemiz  ( www.euas.gov.tr ) üzerinden en güncel haliyle kamuoyuna arz edilmektedir. Ayrıca aynı web sayfası üzerinden ilgilenen herkesin görüş ve önerilerini paylaşabileceği forum ortamı da hizmete sunulmuştur.

TÜBİTAK – EÜAŞ (Hamitabat Termik Santralı Projesi) :

Santralımız Gaz Türbinlerine ait rotor ve stator ısı plakalarının ve yanma odası metal tuğlalarının yerli imkanlarla temin edilebilmesi amacıyla Hamitabat Üretim ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM arasında işbirliğine gidilmiştir. Proje bedeli yaklaşık 1,4  Milyon İsviçre Frangı’dır. Bu projenin gerçekleşmesi ve imalatın TÜBİTAK MAM tarafından yapılması durumunda %50’ye varan bir maliyet düşüşü gerçekleşecektir.

TKİ – EÜAŞ Kalite Çemberi :

EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santrallarında ana yakıt olarak kullanılan linyit kömürünün istenilen miktar ve kalitede karşılanabilmesi için , TKİ ve EÜAŞ İşletme Personelinden oluşan Koordinasyon ekipleri (Kalite Çemberleri) kurulmuştur. Kalite Çemberlerinin çalışması sonucu , TKİ tarafından gönderilen kömür değerlerinde ciddi oranlarda düzelmeler olduğu ve yardımcı yakıt tüketimlerinin azaldığı hususları gözlenmiştir. Ayrıca kömürden kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için Seyitömer ve Orhaneli Termik Santrallarına kömürün zenginleştirilmesi için Lavuar (Yıkama ve zenginleştirme)  tesislerinin kurulmasına karar verilmiştir.

MTA  – EÜAŞ :

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynağı kapsamında olan Denizli Jeotermal Santralında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, santralın ve jeotermal sahanın tüm çalışmalarını karşılıklı anlaşmalarla başından beri yürütmekte olan MTA ile işbirliği yapılmıştır. Bu kapsamda Jeotermal enerjinin rezervuar kapasitesinin yenilenebilmesi, santral üretiminin düşmemesi, verimin arttırılması, çevreye olabilecek zararlı etkinin önlenebilmesi için MTA Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapılması uygun görülmüştür. Yine MTA ile Enerji Master Planı  hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Afşin-Elbistan Havzası Master Planı

Bu kapsamda “Afşin Elbistan Kömür Havzasının rezerv belirleme ve geliştirme amaçlı sondaj programı” işi planlanmış ve bu kapsamda 120 km2 alana sahip havzanın 81 km2 lik bölümünde 1099 sondaj yapılması hedeflenmektedir.

EÜAŞ – Üniversite İşbirliği :

Şirketimiz Üniversitelerdeki bilgi birikiminden faydalanarak , üretim tesislerimizin daha verimli çalışmasını temin etmek için  çeşitli Üniversitelerle ortak projeler yürütmektedir :

ODTÜ – EÜAŞ (Çan Termik Santralı) :

 Deneme, test ve ayar çalışmaları devam etmekte olan Çan Termik Santralında kazan yanma verimliliği, baca gazı emisyonları ve etkenlerinin belirlenmesi, Performans testlerinin takibi ve değerlendirilmesi, yeni kurulacak santralların yakma teknolojilerinin seçimi konularında ODTÜ Rektörlüğü ile sözleşme imzalanarak çalışmalar başlamıştır.

Elazığ Fırat Üniversitesi – Keban HES :

 Elazığ Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu Hidroelektrik Santrallar bölümündeki öğrencilerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmakla birlikte Üniversitelerdeki bilgi birikiminin santrallarımızın kullanımına sunmak amacıyla Keban HES Elazığ Fırat Üniversitesi ile Eğitimde işbirliği yapılmıştır.

Gazi Üniversitesi – Kangal Termik Santralı :

 Kangal Termik Santralı I ve II no.lu kazanlarında yanma bozukluğu nedeni ile oluşan üretim kaybını azaltmak ve üretim maliyetini düşürmek amacıyla yanma sistemlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini teminen Gazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi ile Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmıştır. (08.04.2004)

 Gazi Üniversitesi bu kapsamda 28.06.2004 tarihinde bir inceleme raporu hazırlamış ve EÜAŞ’a sunmuştur. Bunun neticesinde, I ve II no.lu kazanlarda önceden devam eden bakımlara ilave olarak yeni rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır

İstanbul Teknik Üniversitesi – EÜAŞ (Ambarlı Doğalgaz Santralı)

Ambarlı Doğalgaz Santralının izlenmesi ve arızaların önceden tespiti konusunda yöntem geliştirilmesini sağlamak üzere İTÜ “ Enerji Santrallarında Veri Toplama ve Durum İzleme Sistemi “ isimli eğitim ve uygulama projesi üzerinde çalışmalarına başlamıştır. Bu Proje ile, Şirketimize ve Ülkemize Üniversite desteği ile yeni bilgi kazanımı sağlanması, bu bilginin ve proje kapsamında geliştirilecek sistemin, santrallarımızda ve sanayide uygulanması imkanı sağlanacaktır. Benzer bir uygulama Hollanda’da bulunan Borssele Nükleer Güç Santralı ile İTÜ arasında devam etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi – EÜAŞ (Ambarlı Doğalgaz Santralı)

Ambarlı Doğalgaz Santralının izlenmesi ve arızaların önceden tespiti konusunda yöntem geliştirilmesini sağlamak üzere İTÜ “ Enerji Santrallarında Veri Toplama ve Durum İzleme Sistemi “ isimli eğitim ve uygulama projesi üzerinde çalışmalarına başlamıştır. Bu Proje ile, Şirketimize ve Ülkemize Üniversite desteği ile yeni bilgi kazanımı sağlanması, bu bilginin ve proje kapsamında geliştirilecek sistemin, santrallarımızda ve sanayide uygulanması imkanı sağlanacaktır. Benzer bir uygulama Hollanda’da bulunan Borssele Nükleer Güç Santralı ile İTÜ arasında devam etmektedir.

Yatırımlarımız..

UCTE (Avrupa Entekonneksiyonu) için yapılan çalışmalar(7 Santral 21 Ünite için Frekans Kontrolüne Katılım )

2004 yılı itibari ile Ulusal Elektrik Sistemimiz, 35.520 MW kurulu güce  ve 22.000 MW puant güce ulaşmıştır.

 TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Ulusal Elektrik Sistemimiz Avrupa Elektrik İletim Birliği (UCTE) ile bağlantı yapmak üzere çalışma içinde olup, bu nedenle, UCTE’nin Şebeke Frekansı Kontrolü için üretim birimlerinin sahip olması gereken tesisat ve ünite reaksiyonlarının tanımlandığı UCTE Kriterleri sistemde mevcut üretim birimleri içinde geçerli olmuştur.

Orhaneli, Soma–B, Tunçbilek, Ambarlı Fuel Oil, Çatalağzı, Kangal ve Seyitömer Termik Santrallarımızın Primer Frekans kontroluna katılımları ile ilgili kapasitelerin arttırılması amacıyla 2005 yılı Yatırım Programına ödenek konmuştur. (Proje değeri 18 Trilyon olup 2004 yılı ödeneği 1,8 Trilyon TL’dir). 

Bir diğer önemli husus olan Arz Güvenliği konusunda santrallarımıza ait yenileme yatırımlarının tespiti ile UCTE şartlarına uyum konusundaki teknik gereksinimlerin tespitine ilişkin çalışmalarımızı tamamladık.

Afşin-Elbistan A Termik Santralının Rehabilitasyonu :

Elektrik tüketim talebinin artması enerji üretim alanında yeni yatırımları gerekli kılmaktadır. Talebin karşılanmasına yönelik Bakanlığımız politikası öncelikle mevcut santrallarımız da yapılacak olan bakım-onarım, revizyon ve rehabilitasyonlarla kapasite, emre amadelik ve güvenilirliklerini arttırmak şeklindedir.

 Afşin – Elbistan A Termik Santralımızda kullanılan düşük kalorili, yüksek kül oranına sahip kömür, ünitelerde büyük oranda yıpranmaya sebep olmuştur. Bu nedenle 2004-2006 döneminde, enerji arz fazlamız da dikkate alınarak rehabilitasyon çalışmaları başlamıştır. Danışmanlık hizmetini gerçekleştirmek üzere ihaleye çıkılmıştır.

Söz konusu santralın 2007 yılında tam kapasite ile tekrar işletmeye alınması hedeflenmektedir.

Afşin-Elbistan havzası Master Planı:

Bu kapsamda “Afşin Elbistan Kömür Havzasının rezerv belirleme ve geliştirme amaçlı sondaj programı” işi planlanmış ve bu kapsamda 120 km 2 alana sahip havzanın 81 km 2  lik bölümünde 1099 sondaj yapılması hedeflenmektedir.

Soma ve Seyitömer Termik Santrallarında Elektrofiltre  Rehabilitasyonu :

Soma Termik Santralı I. ve II. Üniteleri ve Seyitömer termik Santralı Elektrofiltre teçhizatı Çevre Mevzuatının gerektirdiği sınır değerlerini (eski santrallarda max. 250 mg/Nm3 ) gerek yıpranma ve eskime gerekse eski teknoloji oluşları nedeni ile sağlayamamaktadır. Oluşan hava kirliliği nedeni ile Soma Santralına çok yakın yerleşim yeri olan Soma İlçesinde sürekli halkın tepkisini almakta ve şikayetlere maruz kalınmaktadır. Aynı şekilde Kütahya valiliği de Seyitömer TS için cezai yaptırım uygulamalarına başlamıştır.

Soma TS elektrofilitreleri rehabilitasyon proje değeri 10 trilyon , bunun 3,3 trilyon TL’si 2004 yılı yatırımı içinde yer almaktadır.

Seyitömer TS elektrofilitreleri rehabilitasyon proje değeri  19 trilyon , bunun 1,9 trilyon TL’si 2004 yılı yatırımı içinde yer almaktadır.

Şirketimizin elektrik üretim tesislerinin işletilmesinde ve üretim yatırımlarının gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı başta Sn. Bakanımız ve Bakanlık Yöneticilerine, bu çalışmalarda görev alan tüm EÜAŞ çalışanlarına ve beraber çalıştığımız Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Önder PİYADE

EÜAŞ Genel Müdürü

      EÜAŞ BASIN-HALKLA İLİŞKİLER VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Leave a comment