Elektrik enerjisi sektöründe özelleştirmenin temel hedefi sektörü rekabete açmaktır. Rekabetçi bir ortamda özel sektör dinamiğinden faydalanılarak sektörde verimliliğin ve etkinliğin, tüketici tercihlerini de yansıtacak şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu genel çerçeve içerisinde elektrik sektöründe özelleştirmenin temel hedefleri şöyle sıralanabilir;

ØArtan elektrik talebinin kıt kamu kaynaklarınca karşılanmasının zorluğu nedeniyle yerli ve yabancı sermayenin sektöre yatırım yapmalarını sağlamak ve böylece elektrik arz güvenliğini temin etmek,

ØMevcut santrallarda tevsi ve modernizasyon yatırımlarının hızlandırılmasını temin etmek, verimliliği artırmak ve  üretim kapasitesini yükseltmek,

ØKuruluşların üzerindeki politik otoritenin etkisini ortadan kaldırarak kuruluşları işletme ve planlama politikalarında daha özgür bir konuma getirmek,

Øİletim ve dağıtım hatlarındaki kayıp ve kaçakları en az düzeye indirmek,

ØRegülasyonla denetlenen bir rekabet ortamı içinde, elektrik tarifelerinde fiyat istikrarını sağlamak,

ØBelirli bir süre sonunda tüketicilere elektriği istedikleri dağıtım ve/veya arz şirketinden satın alma hakkı tanımak,

ØSektörde hizmet ve ürün kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak,

ØGelişen teknolojinin sektörde kullanılmasını teşvik edici ortamı hazırlamak,

ØSektörde çağdaş yönetim ve organizasyon tekniklerinin uygulanmasını teşvik etmek,

ØYeni yatırımlarla yeni istihdam olanakları oluşturmak,

ØSermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmak,

Üretim, iletim ve dağıtımın tüm aşamalarında maliyeti düşürücü, etkinliği artırıcı ve bütün bunları elektrik fiyatlarına yansıtıcı bir teşvik mekanizması geliştirerek sanayinin uluslararası rekabet gücünü artırmak.

Leave a comment