Ülkemizin ekonomik kalkınmasına paralel olarak hızla artan elektrik enerjisi talebi karşısında, dışa bağımlılık faktörü de dikkate alındığında yerli kaynaklarımızın kullanımı gittikçe önem arz etmektedir. Afşin ElbistanHavzasında zengin linyit rezervlerinin bulunması bu bölgeyi enerji, özellikle elektrik enerjisi açısından önemli bir hale getirmektedir.

Bölgede bulunan yaklaşık  3.4 milyar ton linyit rezervinin tamamının elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmesi düşünüldüğünde, havza toplam 10 000 MW gücünde bir potansiyele sahiptir.

Çalışmanın Amacı

Havzada,

-Mevcut sosyo-ekonomik ve kültürel yapıyı bozmamak,

-Kaynakları en verimli şekilde kullanmak,

-Çevresel etkileri en aza indirmek,

-Bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Enerji Mastır Planı ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) çalışmasının yapılması.

Projenin Sağlayacağı Yararlar

-Elektrik enerjisi arz-talep dengesine planlı bir çözüm getirilmesi

-Yerli kaynağımız linyitin elektrik enerjisi üretimine katkısının arttırılması,

-Havzadaki zengin linyit rezervlerinin elektrik enerjisi üretiminde, en verimli şekilde, değerlendirilmesinin sağlanması,

-Elektrik enerjisi üretiminin çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini en aza indirilebilecek alternatiflerin belirlenmesi

Projenin Sağlayacağı Yararlar

-Çevrenin korunmasına yönelik faktörlerin dikkate alınması ile enerji üretim faaliyetlerinin yarattığı çevresel sorunların en aza indirilmesi,

-Mevcut ve gelecekte kurulacak santralların ortak sorunlarına ortak çözüm bulunabilecek eşgüdümün sağlanması,

-Doğal kaynakların tahrip edilmeden en verimli şekilde kullanımlarının sağlanması,

-Bölgesel kalkınmaya ve istihdamın artmasına katkıda bulunması üzere, Enerji Mastır Planı ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) çalışmasının yapılması

Leave a comment