Araştırma ve Yazılar

Enerjinin Bugünü ve Yeni Açılımlar “Enerjide Arz Güvenirliği”

  • I-ENERJİ POLİTİKALARIMIZ
  • Türkiye’nin enerji politikası; ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek, sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek şekilde, zamanında, yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel etki de göz önüne alınarak sağlanması olarak belirlenmiştir.
  • Bu çerçevede olmak üzere,enerji arz güvenirliği kavramının ulusal güvenlik kavramı ile ayrılmaz bir bütünsellik içinde değerlendirilmesi gerçeği ile, yerli kaynakların mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde devreye girebilmesi için devlet ve özel sektör ile yabancı sermayenin enerji alanında yatırımlarının artırılması amacıyla önemli çabalar harcanmaktadır.

Ülkemiz enerji politikalarını  şu ana başlıkta sıralayabiliriz:

  • Sektörün liberalleşmesi, enerji piyasasında rekabet ortamı yaratılarak sektör verimliliğinin artırılması ve şeffaflığın sağlanması,
  • Doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında Türkiye’nin enerji koridoru görevini üstlenmesi,
  • Enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılık oranı giderek artan ülkemizde enerji güvenliği için ülke kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesine özen gösterilmesi.
  • Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve tüketilmesinde tabii kaynakların kullanımına öncelik verilmesi ve çevre ile etkileşimin dikkate alınarak sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde faaliyet gösterilmesi,
  • Çağdaş ülkeler arasında yerimizi alabilmek için enerji teknolojileri çalışmalarının yoğunlaştırılması.
  • Enerji sektöründe liberalleşme; şeffaflığın temini, rekabet ortamında verimliliğin artırılması, yeni teknolojiler yardımıyla enerji hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve özel sektörün katılımını sağlayarak ülke kalkınması ve refah düzeyindeki artışın sürükleyici bir şekilde işlemesine uygun bir ortam hazırlayacaktır.
  • Avrupa Birliği’yle bütünleşme sürecinde, uygulamada kazanılan deneyimler, AB ülkelerinde enerji piyasalarının serbestleştirilmesinde sağlanan başarılar, ülkemizde de bu yöndeki sürece ivme kazandırmıştır.

İndir (PDF, 2.13MB)