Araştırma ve Yazılar

Elektrik Enerjisinde Tasarruf Yapmanın Zorunluğu

Enerji; toplumların gelişmesinde, ekonomik bağımsızlıklarının kazanılmasında ve sürdürülmesinde ö. nemli bir etkiye sahiptir. Ancak, dünya nüfusundaki artış, gelişmiş ülkelerin yüksek enerji tüketimi, gelişmekte olan ülkelerin gelişme hızı bugün için bilinen enerji kay. naklarının hızla tüketilmekte olduğunu göstermektedir. Henüz geliş. me aşamasında olan ülkeler füzyon, rüzgar, güneş enerjileri gibi konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarınin ise teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin isbatlanması için teknolojik gelişmelere ve zamana ihti. yaç vardır. Bilinen enerji kaynaklarindan alternatif enerji kaynaklarına geçiş döneminde olan ve ülke enerji hammaddelerinin sonuna yaklaşan yeryüzünde en büyük ihtiyaç son derece özenle hazırlanacak, e. nerjinin akılcı ve tutumlu kullanı. mina yönelik enerji maddeleri ve proğramlarıdır.

1973 enerji krizi ve petroldeki büyük fiyat artışları tüm dünya ül. kelerinde enerjinin gerek sosyal yaşamdaki ve gerekse de sanayi ile

öteki sektörlerde ağırlığını hissettirmiştir.

Böylece 1973 yılına kadar düşük olan enerji fiyatları nedeni ile işgücü yerine enerjinin ikame edildiği dö. nemler azalmıştır.

Bugiin dünya ülkeleri ekonomik gelişme ile enerji kullanımı arasındaki sıkı ilişkinin önemini kavra. mışlardır.

Kalkınmış veya Türkiye gibi kal. kinmakta olan birçok ülkede ekonomik gelişme enerji kullanımı arasinda hesaplanan esneklik katsayılari genellikle bire yakın değerler taşımaktadır.

Bu ise bir ekonomide % 1 ora. ninda gelişme sağlandığında, genel enerji talebinin % 1 oranında artacağı anlamına gelmektedir.

Öte yandan söz konusu esnek. lik katsayısı ekonomik gelişme elektrik enerjisi arasında da hesaplanırsa genellikle birden büyük değerier elde edildiği görülmektedir. Bu ise e. konomik gelişmenin elektrik ener. jisine, genel enerjiye oranla daha fazla bağımlı olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni; Ekonomik ge

lişme düzeyleri yükseldikçe ülkelerin toplam enerji tüketinleri içinde elektrik enerjisinin payının artmasıdır. Genelde ekonomik gelişmeyi sürükleyen ve oransal olarak en fazla elektrik enerjisi tüketen sektörün sanayi sektörü olması da ekonomik gelişme – elektrik enerjisi ilişkisinin artış nedenidir.

Elektrik enerjisi yetersizliği, bir ülkenin sadece bazı bölgelerinin karanlıkta kalması sonucunu doğur. mayıp üretim düşmesi, işsizliğin art. ması tüm sanayi sektörünün felce uğraması yatırımların yenilenmesi ve kısaca milli gelirin azalmasına neden olacaktır.

Bu açıdan, sağlıklı bir ekonomik gelişmenin gerçekleşmesi ve sürdü. rülmesi elektrik enerjisinin ucuz, ye. terli ve güvenilir bir biçimde sağlanmasına bağlı olmaktadır.

Bu bakımdan, elektrik enerjisi. nin rasyonel kullanımı ve tasarrufu konusunda etkili bir uygulama sağ. lanabildiği taktirde ancak, enerji açığı kapatılabilinir.