• Araştırma ve Yazılar

  Elektrik Enerji Sektörünün Gelişimi ve Doğurduğu Bölgesel İmkanlar

  Her geçen gün biraz daha küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Globalleşme kavramıyla birlikte ülkeler gerçekte birbirlerine ne kadar bağımlı olduklarının farkına varıyorlar. Dünya bir bütün olarak küçülüyor fakat ülkeler de aynı oranda büyüyorlar ve gelişiyorlar. Gelişmenin ise en önemli göstergelerinden biri enerji tüketimidir. Ülkelerin enerji tüketimi, onların ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelinin bir göstergesidir. Türkiye, bölgenin en hızlı kalkınma gösteren ülkelerinden biri olup, altyapısını tamamlayarak ekonomisini gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeye getirmiştir. Ekonomideki bu gelişmenin bir sonucu olarak, elektrik enerjisi talebinde son yıllarda ortalama %8’lik bir artış gözlenmektedir. Elektrik enerjisindeki talep artışını karşılayabilmek için yapılacak yatırımların düşük maliyette ve güvenli bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Bunu teminen yatırımların kapasite, yer seçimi, zamanlama…

 • Araştırma ve Yazılar

  Enerjinin Bugünü ve Yeni Açılımlar “Enerjide Arz Güvenirliği”

  I-ENERJİ POLİTİKALARIMIZ Türkiye’nin enerji politikası; ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek, sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek şekilde, zamanında, yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel etki de göz önüne alınarak sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede olmak üzere,enerji arz güvenirliği kavramının ulusal güvenlik kavramı ile ayrılmaz bir bütünsellik içinde değerlendirilmesi gerçeği ile, yerli kaynakların mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde devreye girebilmesi için devlet ve özel sektör ile yabancı sermayenin enerji alanında yatırımlarının artırılması amacıyla önemli çabalar harcanmaktadır. Ülkemiz enerji politikalarını  şu ana başlıkta sıralayabiliriz: Sektörün liberalleşmesi, enerji piyasasında rekabet ortamı yaratılarak sektör verimliliğinin artırılması ve şeffaflığın sağlanması, Doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında Türkiye’nin enerji koridoru görevini üstlenmesi, Enerji…

 • Araştırma ve Yazılar

  Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Uygulamalarında Yol Haritası

  Elektrik Üretim Tesisi Yatırımları Hammadde Kaynakları (Kömür-Kireçtaşı) Yatırımları GİRİŞ : Ülkemizde her geçen yıl daha çok enerjiye ihtiyaç duyulduğu, buna karşılık güvenilir seviyede ve arz-talep dengesine dayanan bir arz imkanının yaratılamadığı gözlenmektedir Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinin üzerinden iki buçuk yıla yakın süre geçmesine rağmen, öngörülen piyasa yapısının halen fonksiyonel bir konuma gelememesi ve birtakım sorunların da yaşanmakta olduğu sektörde, sağlıklı bir serbest piyasa düzenine geçişin kısa sürede gerçekleşemeyeceği düşünülmektedir. Serbest piyasa yapısına geçiş için gerekli düzenlemeler yapılırken, ülkenin yakın dönemdeki enerji ihtiyacını tehlikeye düşürmeyen bir seviyede enerji yatırımlarının sürdürülmesi önem arz etmektedir. 2006-2007 yılları ve sonrası dönemde enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik bugünden itibaren enerji üretim yatırımlarına bir an…

 • Araştırma ve Yazılar

  Enerjinin tamamı özel sektöre

  Enerjinin tamamı özel sektöre TEDAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme Daire Başkanı Onder Piyade, enerji sektörüne gösterilen ilginin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Enerji sorununu özel sektör çözer” dedi Y STANBUL- Özellikle elektrik Tenerjisi açığının gündemde olduğu günümüzde, yatram ve işletme faaliyetlerinde özel sektörün katkı ve paymi artıracak düzenlemelerin, en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAS) Genel Müdürlügü Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade, yaptığı açıklamada, enerji sektöründe özellikle son dönemde özel sektörün payının gittikçe arttığını, hükümetin de bu payın arttırılması yönünde gerekli altyapıyı leşvik edici bir politika izlediğini belirtti. ÖZEL SEKTÖR ISTEKLI Özel sektörün enerji konusunda istekli olduğunu belirten Piyade: “Enerji sektörünün verimli hale getirilimesi, devlet cliyle yürütülemeyen yatırım…

 • Araştırma ve Yazılar

  Elektrik Enerjisinde Tasarruf Yapmanın Zorunluğu

  Enerji; toplumların gelişmesinde, ekonomik bağımsızlıklarının kazanılmasında ve sürdürülmesinde ö. nemli bir etkiye sahiptir. Ancak, dünya nüfusundaki artış, gelişmiş ülkelerin yüksek enerji tüketimi, gelişmekte olan ülkelerin gelişme hızı bugün için bilinen enerji kay. naklarının hızla tüketilmekte olduğunu göstermektedir. Henüz geliş. me aşamasında olan ülkeler füzyon, rüzgar, güneş enerjileri gibi konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarınin ise teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin isbatlanması için teknolojik gelişmelere ve zamana ihti. yaç vardır. Bilinen enerji kaynaklarindan alternatif enerji kaynaklarına geçiş döneminde olan ve ülke enerji hammaddelerinin sonuna yaklaşan yeryüzünde en büyük ihtiyaç son derece özenle hazırlanacak, e. nerjinin akılcı ve tutumlu kullanı. mina yönelik enerji maddeleri ve proğramlarıdır. 1973 enerji krizi ve petroldeki büyük fiyat artışları tüm…

 • Araştırma ve Yazılar

  ENERJİDE İKTİSAD (ENERJİ İKTİSADI)

  Önder PİYADE Elektrik-Elektronik Müh. Güneş Enerjisi ve Genel Müdürlüğümüzde kullanılma imkânları Çağımızda elektrik enerjisi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın başlıca itici gücü ve çağdaş uygarlığın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Her ülkede kişi başına tüketilen elektrik enerjisi, toplumun refah düzeyinin gerçek göstergesi olarak kabul edilmektedir. Hızla gelişen uygarlığın elektrik cnejisine dayalı yeni işlemler geliştirmesi ve nüfus artışı gibi nedenlerle elek trik enerjisinde büyük açıklar meydana gelmektedir. Türkiye’mizin elektrik enerji dengesi ile ilgili değerlendirmeler göz önüne alınırsa, hızlı artması beklenen elektrik eneji talebine karşılık elektrik enerji arzının aynı hızda artmasının imkansız olduju görülmektedir. Bu bakımdan elektrik enerjisinin israf edilmeden daha verimli ve akılcı kullanımı sağlanmalıdır. Sağlıklı bir ekonomik gelişmenin gerçekleşmesi ve sürdürülmesi elektrik…

 • Araştırma ve Yazılar

  Elektrikte enerji kaybı Keban’a eş

  TEDAŞ, özelleştirme ile enerji kaybını azaltmayı hedefliyor. TEDAS Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade ANKARA (Zaman), Elektrik dağıtım şirketlerinin işletme hakkını devretme çalışmalarını yapan hükümet, kaçak ve kayıp enerji miktarını azaltmayı hedefliyor. TEDAŞ Özelleştirme Daire Başkanı Önder Piyade, 1995 yılı değerlerine göre 12 milyar kWh. enerji kaybı yaşandığını, özelleştirmeyle bu oranı 6 milyar kWh’e indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. 29 Kasım 1996 Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile TEDAŞ bünyesindeki dağıtım müesseseleri ve bağlı ortaklıklar 29 adet görev bölgesi ile gruplandınldığını hatırlatan Piyade, görev bölgelerinin de ulusal elektrik sisteminin yapısı ile özelleştirme sırasında verimliliğin ve hizmetlerin bütünlük içerisinde yürütülmesi hususları göz önüne alınarak belirlendiğini kaydetti. Mevcut sözleşmelerde kilowatt başına düşen işletme maliyeti,…