• Araştırma ve Yazılar

  YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZIN ÜLKEMİZ ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

  I-ENERJİ POLİTİKALARIMIZ Türkiye’nin enerji politikası; ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek, sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek şekilde, zamanında, yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel etki de göz önüne alınarak sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede olmak üzere, yerli kaynakların mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde devreye girebilmesi için devlet ve özel sektör ile yabancı sermayenin enerji alanında yatırımlarının artırılması amacıyla önemli çabalar harcanmaktadır. Ülkemiz enerji politikaları önceliklerine göre beş ana başlıkta toplanabilir:   Sektörün liberalleşmesi, enerji piyasasında rekabet ortamı yaratılarak sektör verimliliğinin artırılması ve şeffaflığın sağlanması, Doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında Türkiye’nin enerji koridoru görevini üstlenmesi, Enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılık oranı giderek artan ülkemizde enerji güvenliği için…

 • Araştırma ve Yazılar

  Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

  TÜRKİYE KURULU GÜCÜ TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN KURULUŞLARA VE KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI TÜRKİYE ÜRETİMİNİN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI [2004] Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel girdilerden birisi durumundadır. Artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah artışına paralel olarak enerji tüketimi kaçınılmaz bir şekilde büyümektedir Ülkemizde hemen her türlü enerji kaynağı mevcut olmakla birlikte, linyit ve hidrolik enerji kaynağının dışındaki enerji kaynakları ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek miktarda değildir. Yerli enerji kaynağı üretiminde hidrolik enerji ve kömür önemli bir yer tutmakla beraber, tüketimde kömür ile birlikte çok uzun yıllardan beri petrol ve son yıllarda da doğal gaz önem kazanmıştır. İkincil enerji kaynağı olan elektrik enerjisi tüketiminde ise 1980’li yıllardan itibaren önemli artışlar kaydedilmiştir.…

 • Basından Haberler

  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Önder Piyade Yılın Bürokratı Seçildi

    24 Eylül 2004 Cuma Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından “Yılın Devlet Adamı” seçildi. (TÜSİAV) 9.Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri, TBMM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. TBMM Başkanı Bülent Arınç, ”Yılın Devlet Adamı” ödülüne layık görülürken, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar da ”Yılın Siyasetçisi” ödülünü aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ise ”Cumhuriyet’e Hizmet” ödülü verildi. Demirel, Ankara dışında olduğu için ödülü Demirel adına eski bakanlardan Ekrem Ceyhun aldı. TBMM Başkanı Bülent Arınç, ödül töreninde yaptığı konuşmada Meclis Başkanı olmanın büyük şeref olduğunu belirterek, 2 yıl süren yasama döneminde zor, ağır ve sorumluluk taşıyan bir görev yaptığını söyledi. ”İnşallah yüzümüz kara…

 • Basından Haberler

  EÜAŞ’tan Önder Piyade’ye vefa!

  Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü örnek bir projeye imza atarak,kurumda hizmeti geçen Genel Müdürlerinin isimlerini tesislere koyarak onların isimlerini ölümsüzleştirdi Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü örnek bir projeye imza atarak, bugüne kadar kurumda görev yapan Genel Müdürler “Mustafa TURHAN, Zeki KÖSEOĞLU, Afif DEMİRKIRAN ve Önder PİYADE”nin isimlerini ölümsüzleştirdi. Etibank ve Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) döneminden başlayan süreç içinde Türkiye’nin elektrik enerjisini ve eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan EÜAŞ, bu güne gelişine kadar emek ve katkıları bulunan tüm çalışanlarının anılarının yaşatılması amacıyla, İşletme Müdürlüklerinin bünyesinde oluşturulan eğitim tesislerine, görev yaptıkları dönemde kurumsal yapısının bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan ve kurumu temsil eden Genel Müdürlerin isimlerini tesislerde kullanmaya karar verdi. EÜAŞ’ın…

 • Araştırma ve Yazılar

  ELEKTRİK DAĞITIM VE ÜRETİM TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

  1 Özelleştirmenin Amacı Öncelikle elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmelerinden ne beklendiği konusunda uzlaşılmalıdır. Genel amaçlara ek olarak, Dağıtım ve üretim faaliyetinin özelleştirilme amaçları tartışılmalıdır. Özelleştirmeden amaç, “kamuya gelir elde etmek” olabilir. Bu hükümetin tercihleri ile ortaya çıkacaktır. Fakat bu amaç enerji fiyatlarını yükselteceğinden şu aşamada uygun olmayacağı kanısındayız. Öte yandan bir “devir-kira-satış bedelinin” tahsil edilmede ek yük getireceği ve enerji fiyatlarını artıracağından bu konuda da dikkatli olunmalıdır. Dolayısıyla “amaç tespiti” öncelikli sorun olarak ele alınmalıdır. 1.1.  Dağıtımda özelleştirmenin amacı: Dağıtım için aşağıdaki amaçlar söylenebilir: Verimliliğin artırılması ve işletme maliyetinin düşürülmesi, Kayıpların makul seviyelere indirilmesi, Kaçakların kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, Hizmet kalitesinin artırılması, Piyasanın serbestleştirilmesi için kaldıraç olarak kullanılması, Dağıtım şirketlerine…

 • Araştırma ve Yazılar

  Kojenerasyon konuşmasından notlar

  Küreselleşme ve AB’ye tam üyelik perspektifi doğrultusunda serbest piyasanın oluşturulması için çıkarılan yasalar kamu sektörünün rolünü çerçevelemektedir. Enerji sektöründe serbest piyasa modelini oluşturmuş ülkelerde yaşanılan tecrübeler, tekelci yapıdan rekabete dayalı sisteme geçişte dengelerin korunması ve sürdürülebilir bir kalkınma ile enerjinin güvenli arzının sağlanması için kamu sektörünün hassasiyetle taşıması gereken roller olduğunu göstermiştir. Konuşmam üç ana bölümden oluşmaktadır. Elektrik piyasasına geçiş süreci, piyasa yapısı, kamunun bugünkü ve gelecekteki durumu. Ülkemizde elektrik enerjisi sektörü reformu çalışmaları, Avrupa Birliği’nin 96/92 sayılı Direktifinin yayımlanmasından bir yıl sonra 1997 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Çalışmalar, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde 2000 yılının Kasım ayında açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi ile ivme kazanmıştır. Katılım Ortaklığı…

 • Araştırma ve Yazılar

  ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YASAL DÜZENLEMELER

  Türkiye’de ilk defa Eylül 1902’de Tarsus’da bir yabancının kurup işlettiği ve bir su değirmeni milinden transmisyonla çevrilen 2 kW’lık bir dinamodan elektrik üretilmiş ve kasabaya verilmiştir. Bu ilk teşebbüs tam bir özel sektör niteliğindedir. Ancak, ilk organize elektrik üretimi Macar GANZ Anonim Şirketinin, Banque Generalle de Credit ve Banque de Brexellese Şirketi ile birlikte Osmanlı Elektrik Anonim Şirketi adı altında kurdukları Silahtarağa Santralından sağlanmış ve İstanbul’a ilk olarak 11 Şubat 1914’de elektrik verilmiştir. Osmanlı Elektrik Anonim Şirketi, imtiyazlı bir özel şirket olarak 1 Temmuz 1938 tarihine kadar varlığını sürdürmüş ve bu tarihte kamu tarafından satın alınarak devletleştirilmiştir. 1948 yılında Türkiye’de ilk defa bir bölge santralı olarak kurulan Çatalağzı Termik santralı…

 • Araştırma ve Yazılar

  YENİ YASAYA GÖRE ÖZELLEŞTİRME

  Altyapı yatırımlarında kamu finansman açığı nedeniyle ihtiyaç olan yatırımların yapılmasına belli modellerle özel sektörün katılımı öngörülerek 3096, 3996, 4283 ve 3465 sayılı yasalarla düzenlemeler yapılmıştır. 4628 sayılı Kanun ile elektrik piyasasında tam rekabete dayalı bir piyasanın gelişimi hedeflenmiştir. Ülkemizde özelleştirme politikalarındaki, özellikle enerji özelleştirme politikalarındaki en önemli hata piyasa düzenlemelerinin yapılmadan doğrudan doğruya özelleştirmeye geçilmesi olmuştur. Şu anda 4628 Sayılı Kanunla, üst  kurul kurulup da yeni düzenlemelere gidilmesinin önündeki en büyük engel olarak, Kanunda da tanımı yapılan mevcut sözleşmeler görülmektedir. İkinci engel ise halen üretim ve satış faaliyetlerinin kamunun elinde bulunmasıdır. 4628 sayılı Kanunda yatırımcılar açısından arzın artırılması ve/veya arz güvenirliliğine ilişkin değerlendirme yapıldığında konunun iki yönü bulunmaktadır. İlk olarak…

 • Araştırma ve Yazılar

  ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜZERİNE BAZI TEMEL KAVRAMLAR

  Elektrik enerjisi hem sanayinin temel girdisi olması hem de kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle, hem sanayileşme açısından hem de ülkede gelişmişlik göstergesi olarak önemini korumaktadır. Bu önem göz önüne alındığında elektrik enerjisi üzerine söylenecek her şey doğal olarak o ülkenin gelişmesi, sanayileşmesi ve toplumsal refahı üzerine bir şeyler söylemek anlamına gelmektedir. Elektrik enerjisi kaynakları da tıpkı diğer doğal kaynaklar ormanlar, madenler, hava, su, denizler, akarsular vb gibi toplumların ortak kültürel varlıklarıdır. Kişilerin bu ortak varlıklardan ihtiyaçları oranında yararlanabilmesi bir haktır. Kimsenin bu hakkını kullanabilmesi engellenemez. Kullanım kolaylığı, temizliği ve atık bırakmaması nedeniyle diğer enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi tüketiminin genel enerji tüketimi içindeki payı yıllar itibari ile artmaktadır. Şu anda dünyada genel…